Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 10
Hôm nay 330
Tháng này 10305

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

 PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ HỘI AN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

        PHAN BỘI CHÂU

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  138     /KH-THCS PBC

 

                                Cẩm An, ngày 26    tháng 5 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

 

 
   

Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 Phê duyệt Kế hoạch phân tuyến, tuyển sinh vào các trường MN, MG (công lập), TH, THCS, TH và THCS trên địa bàn thành phố Hội An năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 747/PGDĐT ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Phòng GDĐT Hội An về việc hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh năm học 2023-2024;

Căn cứ kết quả điều tra trẻ trên địa bàn phường Cẩm An, phường Cửa Đại, điều kiện cơ sở, vật chất đội ngũ và tình hình thực tế của nhà trường;

Trường THCS Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở. 

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi vào lớp 6 trên địa bàn, trên cơ sở phân tuyến và giao chỉ tiêu của UBND Thành phố, đảm bảo đủ chỗ học cho HS có hộ khẩu tại phường Cẩm An, phường Cửa Đại được theo học. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất để giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

4. Đảm bảo quy mô lớp số lớp và số học sinh ổn định, đảm bảo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch của UBND TP Hội An.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

          II. NỘI DUNG:

          1. Thông tin của nhà trường:

          1.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

          - Tổng số CBGVNV: 41, trong đó:

          + Ban giám hiệu: 2. (Trình độ: Đại học: 2)

          + Giáo viên: 32 Số giáo viên đạt chuẩn (Theo Luật Giáo dục năm 2019): (Đạt tỷ lệ: 100%)

          + Nhân viên:  5  (Biên chế: 3; Hợp đồng 04: 2 )

          1.2. Học sinh:

          - Tổng số lớp và tổng số học sinh theo duyệt kế hoạch năm học 2023-2024: 17 lớp / 697 học sinh.

* Trong đó: Lớp 6 (Số lớp: 5, Số HS: 225); Lớp 7 (Số lớp: 5, Số HS:192 ); Lớp 8 (Số lớp: 3. Số HS:121 ); Lớp 9 (Số lớp: 4. Số HS: 160).

          1.3. Cơ sở vật chất:

          - Số phòng học: 15. (Phòng học đủ diện tích, trang thiết bị dạy học theo qui định).

          - Các phòng khác: Phòng Hội đồng 01, Phòng Thư viện, phòng đồ dùng: 01, phòng bộ môn: 04 (Ngoại ngữ, Tin học, Lý-Công nghệ, KHTN  với đầy đủ các trang thiết bị được trang bị, đầu tư cho phòng bộ môn theo qui định).

           2. Đối tượng tuyển sinh, hồ sơ nhập học:

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

2.2. Hình thức tuyển sinh: Phụ huynh liên hệ với nhà trường để nộp hồ sơ nhập học gồm:

+ Đơn xin nhập học vào lớp 6.( đính kèm theo kế hoạch và đưa lên website, Facebook của nhà trường) tải tại đây

+ Học bạ cấp tiểu học.

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Nhà trường sẽ xác nhận thông tin cư trú trên hệ thống VneID của điện thoại phụ huynh khi đến nộp hồ sơ. Nếu PHHS nào chưa có cài đặt tiện ích VNeID thì mới yêu cầu Giấy xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 do công an địa phương cấp. (Nhà trường khuyến khích PHHS dùng VNeID để xác nhận thông tin cư trú hạn chế tối đa việc xác nhận bằng giấy CT07)

3. Độ tuổi dự tuyển:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2012);

- Những trường hợp đặc biệt:

* Những HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

* HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

4. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có nơi cư trú tại phường Cẩm An, phường Cửa Đại căn cứ trên hệ thống VNeID hoặc giấy xác nhận theo mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 do công an địa phương cấp.

5. Chỉ tiêu: Theo Kế hoạch phát triển số lượng năm học 2023-2024 đã được cấp trên phê duyệt. (5 lớp với 225 học sinh)

6. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 31/6/2023

(Nộp hồ sơ vào các buổi sáng 2,4,6 tại văn phòng nhà trường trong giờ hành chính, các buổi khác nhà trường nhập dữ liệu học sinh và kiểm tra thông tin)

- Hoàn thành cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển chậm nhất ngày 31/7/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

- Chủ động phối hợp với UBND phường Cẩm An, phường Cửa Đại trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2023 -2024, báo cáo phòng GDĐT.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND Thành phố quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

- Bố trí nhân viên có trách nhiệm thường trực tại trường và hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời những khó khăn, thắc mắc; tạo thuận lợi cho mọi người dân được tiến hành các bước nhập học cho con, em theo qui định.

1.2. Hội đồng tuyển sinh:

Thành lập Hội đồng tuyển sinh, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

a. Chủ tịch:

          - Chịu trách nhiệm trư­ớc Phòng GDĐT và UBND thành phố Hội An về công tác tuyển sinh năm học 2023-2024.

- Lập kế hoạch tuyển sinh.

          - Phụ trách chung công tác tuyển sinh.

          - Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện công tác tuyển sinh.

b. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

          - Triển khai thực hiện.

- Tham gia công tác tuyển sinh theo phân công.

          - Giải đáp, hư­ớng dẫn tuyển sinh.

          c. Uỷ viên:

          - Trực tiếp tuyển sinh tại các bàn tuyển sinh.

- Giải đáp, hư­ớng dẫn tuyển sinh.

d. Thư­ ký:

          - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ từng ngày.

          - Sắp xếp vị trí các khu vực tuyển sinh.

          - Tổng hợp tình hình tuyển sinh từng ngày.

          - Làm văn bản, báo cáo các cấp theo quy định.    

          - Hoàn thiện báo cáo tuyển sinh.

1.3. Đề nghị đối với UBND phường Cẩm An, phường Cửa Đại:

          - Phát thanh trên hệ thống truyền thanh của phường về quy trình, thời gian, kế hoạch tuyển sinh.

          - Tuyên truyền đến các tổ dân phố thuộc địa bàn phường về thời gian, quy trình thực hiện tuyển sinh để CMHS biết và thực hiện đúng thời gian.

1.4. Đề nghị đối với trường TH Cẩm An và trường TH Đỗ Trọng Hường:

          Gửi thông báo và hướng dẫn quy trình tuyển sinh đến 100% CMHS lớp 5 của 2 trường tiểu học.

1.5. Với Cha mẹ học sinh: Nhà trường có thông tin đầy đủ, kịp thời tới cha mẹ học sinh về kế hoạch tuyển sinh, hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2023-2024.

2. Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc các lịch báo cáo cấp trên. 

          Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 của trường THCS Phan Bội Châu đề nghị các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các bộ phận báo cáo về Hội đồng tuyển sinh nhà trường để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP;

- Đảng ủy phường Cẩm An, Cửa Đại;

- UBND phường Cẩm An, Cửa Đại;

- Lưu: VT, HĐTS.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Văn Thi Hoàng

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan